Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra vores seneste generalforsamlinger.

Ønsker du mere indgående information eller har du spørgsmål, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.

 

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 20. marts 2018

Erling Eriksen blev valgt som dirigent.

Formandens beretning
Antallet af forbrugere er steget fra 977 til 982.

Der blev oppumpet 194.064 m³ vand, en stigning på 2,9 % i forhold til sidste år, hvor der blev oppumpet 188.591 m³. For 25 år siden brugte 580 forbrugere samme mængde vand. 

Driftsmæssig har året gået godt. 

Arbejdet med søgning, frilægning, renovering af ventil spindel og dæksel er startet op i Veldsparken og vil fortsætte i de kommende år.

Mange af stophanerne ved grundene er ikke synlige/tilgængelige. 

Aftalen med Ørum Varmeværk om det daglige tilsyn og vagtordning fortsætter. Det gælder også arbejde med udskiftning, aflæsning af målere og ledningsarbejde.

Samarbejde med Hammershøj Vandværk om aflæsning af deres målere med vort udstyr, er fortsat uændret.

Firmaet Eurofins A/S har i årets løb udtaget prøver af drikkevandet.

Desuden har der i 2017 været en større debat om pesticider som man nu havde fundet i drikkevandet fra flere vandværker. Vi fik begge boringer kontrolleret for Chloridazon, chloridazon desphenyl, chloridazon ,methyl-desphanyl, - og alt var i orden.

Alle prøver fra boringerne på vandværket og ude på ledningsnettet hos forbruger var i orden, prøveresultaterne kan ses på hjemmesiden.

Nu er der igen et sprøjtemiddel som er fundet i drikkevandet 1,2,4-triazol. Af hensyn til vore forbrugeres sikkerhed bliver der taget ekstra prøve for stoffet ved næste udtagning, som er indenfor 1 måned. Landmændene bruger det stadig.

På vandværket er der installeret iltstyring. Det har ikke været muligt altid at overholde kravet på minimum 5% ilt i vandet. Så nu er der løbende kontrol og resultaterne indgår i SRO systemet. 

Desuden er der bygget nyt lager til opbevaring af rør, målere og fittings. I det nye lager er der desuden indrettet plads til alt grej til vedligeholdelse af de udvendige arealer.

I vandværk, kontor, lager og boringer er der påbegyndt installering af alarmsystem, således at der bliver en god sikring mod indbrud, sabotage og andre overraskelser.

Som noget nyt har vi startet et godt samarbejde med skolen. Der har i årets løb været 3 klasser på besøg.

Hold stadig øje med måleren, aflæs mindst en gang om måneden. Vandspild er dyrt og der har desværre igen i år været vandspild, som medfører ekstraregninger på 20-45.000 kr.

Ingen ændringer med vandprisen. En kubikmeter vand koster fortsat 3,- kr. og den årlige faste afgift er 400,- kr. pr. bolig.

I 24 år er det kun afgifter til staten der er steget.

Regnskab 2017 og budget 2018
Regnskab for 2017 blev gennemgået af Orla Kastbjerg som udviser et resultat på kr. -60.406 - samt en balance på kr. 13.548.505,- – dette gav ikke anledning til bemærkninger og blev godkendt.

Budgettet blev gennemgået og gav ikke anledning til bemærkninger og blev godkendt.

Der er var ikke indkommet forslag. 

Valg til bestyrelse
Tom Graves Madsen, René Kvist og Peter Lund blev alle genvalgt.

Allan Wieck-Hansen er nyvalgt til bestyrelsen og Bo Wieck-Hansen forsætter som suppleant.

Revisor blev genvalgt.

Eventuelt
Tom Graves Madsen nævnte at vores udgift til el er faldet en del.

Der blev drøftet om vedtægterne skal ændres til indkaldelse til generalforsamling via hjemmeside, når nu Landsbyerne ikke omdeles længere.

Du kan læse det fulde referat her.

 


Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 21. marts 2017

Erling Eriksen blev valgt som dirigent og formanden aflægger beretning:

Der er kommet 5 nye forbrugere og vandværket har fungeret godt, med kun 3 brud i løbet af året. 

Vandkvaliteten er god og der opfordres til at holde sig orienteret på vandværkets hjemmeside.

Aftalen med Ørum Varmeværk om det daglige tilsyn og vagtordning fortsætter. 

I 2016 blev oppumpet 188.682 m³ vand, en stigning på 5,17 % i forhold til det foregående år.

Arbejdet med ny hovedtavle og nyt SRO anlæg er afsluttet.

Udenomsarealerne ved vandværket er renoveret. 

Igen i år var der det vi kalder et par gysere med ekstremt stort vandforbrug på grund af utætheder i installationen. Forbrugerne opfordres til at tjekke vandmåleren hver måned.

Det er ikke rart at konstatere, at der er brugt 500 m³ hvor det var normalt med et forbrug på ca. 40 m³.

Igen en sikker og stabil vandforsyning til en fornuftig pris.

Som noget nyt vil bestyrelsen blive aflønnet for deltagelse i bestyrelsesmøder. Ja, der betales for den tid mødet varer, helt enkelt; men det kunne måske også medvirke til at der på sigt kunne komme yngre personer ind i bestyrelsen.

Regnskab for 2016 blev gennemgået af Orla Kastbjerg og blev godkendt.

Orla Kastbjerg gennemgik budgettet for 2017 og det blev godkendt.

Valg til bestyrelsen (genvalg):
Orla Kastbjerg
Chresten Sørensen
Anders Andersen 

Bo Wieck-Hansen blev genvalgt som suppleant.

Revisoren blev genvalgt.

Du kan læse det fulde referat her.